Koldioxidutsläpp - Sluta Gräv AB Skip to main content

Minska koldioxidutsläpp med markskruv

Sveriges klimatmål är att vi i inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast 2045. För att vi ska kunna uppfylla målet behöver vi åtgärder som leder till ett större upptag av koldioxid och minskning av utsläppen av växthusgaser. Cementindustrin är en av de stora industriella källorna till växthusgaser vilket innebär att det är viktigt att CO2 utsläpp vid byggprojekt minskar. Du kan använda en klimatsmart lösning som markskruvar för en hållfast grundläggning på alla ställen där du traditionellt använder gjutna fundament med cement och betong. Genom att använda mindre cement vid byggnationer minskar du ditt koldioxidavtryck.

Hur kan byggbranschen minska koldioxidutsläpp?

I Sverige 2018 var utsläpp från byggbranschen 21 % av Sveriges totala utsläpp av koldioxid. Cementindustrin står för en betydande del av koldioxidutsläpp, runt åtta % av utsläppet i Sverige. Att byggbranschen kan minska sina koldioxidutsläpp är en viktig aspekt för att vi ska kunna uppnå våra klimatmål. Genom att bygga med material som har producerats på ett klimatsmart sätt, har en bra livslängd samt kan återvinnas reducerar du koldioxidutsläppen. Du kan även minska koldioxidutsläppet genom att minska transporten av material till ett bygge.

Flera miljöfördelar med markskruvar

Vid markförankring används ofta cement, både när det gäller mindre och större byggnadsprojekt. Markskruv även kallat jordskruv och skruvplint fungerar på samma sätt som en betongplint, vilket innebär att du kan förankra exempelvis bullerplank, markanläggning för solceller, trädäck, staket och uterum. En fördel med markskruvar är att du kan drar ner dem i marken utan att behöva använda cement. Skruvarna är ett miljömässigt och hållbart alternativ till betongplintar. Det du bygger håller länge samtidigt som du inte behöver kompromissa med tekniska och funktionella egenskaper.

Växthusgaser och klimatförändringar

Växthusgaser som koldioxid och metan släpper igenom solens kortvågiga strålning. Gaserna absorberar delar av jordens värmestrålning vilket leder till att förhöjda halter av växthusgaser som koldioxid och metan får en uppvärmande effekt. Ju mer koldioxid som finns i atmosfären desto varmare blir det på vår jord. Ett varmare klimat innebär att extrema väderfenomen som hetta, skyfall eller stormar blir vanligare. Ett instabilt klimat kan ha katastrofala konsekvenser på olika delar av världen.

Koldioxidutsläpp vid tillverkning av cement

Cement tillverkas genom att blanda finmalen kalksten, sand och lera. Blandningen bränns vid höga temperaturer, runt 1 450 grader, och koldioxiden som finns bunden i kalkstenen frigörs till luften vid kalcineringsprocessen. Koldioxid som har varit bunden i kalkstenen under miljoner år frigörs när man hettar upp kalkstenen. Ungefär 60 % av det totala utsläppet av koldioxid kommer från kalcineringsprocessen medan resten kommer från användning av bränslen. Fossila bränslen har hitintills använts mest för upphettningen av kalkstenen och stora mängder energi krävs för upphettningen.

Utsläpp vid transport

Transporter av grus och cement bidrar till ytterligare utsläpp av växthusgaser. Du behöver dessutom ofta tillsätta sand, stenkross samt stora mängder vatten till cement för att framställa betong. Betongpelare är otympliga att transportera medan markskruvar är jämförelsevis lätta att transportera. Det går åt ungefär lika stora mängder stål när markskruvar användas som när du armerar betong med stål.

Snabb installation

Det går snabbt att installera markskruvar som du skruvar ner i marken med ett speciellt verktyg. Till skillnad från om du använder en betongplint behövs inget hål grävas något som minskar utsläpp av koldioxid som uppstår när en grävmaskin används. Skruvarna är designade för att fungera i vårt nordiska klimat med kalla vintrar. De fungerar i princip som en betongplint och du får smidigt ett stabilt markfundament. Du kan välja mellan en rad olika huvuden och dimensioner på skruvarna som är tillverkade för att passa och klara av olika krav som ställs beroende på jordart och marktyp. Markskruvar är även anpassade för olika trädimensioner samt olika laster som skruvarna ska klara av. Skruvarna tål upp till fem tons belastning. Olika modeller på markskruvarna kan kombineras så att de smidigt klarar av att jämna ut olika nivåskillnader.

Återvinning av material ger mindre koldioxidutsläpp

Markskruvarna är tillverkade av galvaniserad stål och har ett tunt lager med zink något som innebär att de klara av minst 100 år i marken. Skruvarna kan återanvändas genom att sortera dem som metall.Stål har utmärkta förutsättningar i en cirkulär ekonomi eftersom det kan återvinnas. Idag återvinns inom byggsektorn runt 90 % av stålet, något som minskar klimatpåverkan och utsläpp av koldioxid. Du kan återvinna stål hur många gånger som helst utan att kvaliteten bli sämre. Återvunnet stål kan ersätta en del av järnmalmen som råvara vid ståltillverkning. Koldioxidutsläppen är mindre än en tiondel av de utsläpp som genereras i samband med järnmalmsbaserad ståltillverkning.

Hur du minskar koldioxidutsläpp med markskruv

Koldioxidutsläpp minskar om du väljer att använda markskruvar. Genom en mer cirkulär ekonomi där saker och material kan återanvändas minskar du utsläppet av koldioxid. Enligt beräkningar släpper markskruvar ut runt 60 % mindre koldioxid jämfört med betongplintar. Markskruvar är således en lösning som minskar koldioxidutsläpp för bygg- och fastighetsbranschen.